Pla de Gestió de la Gamba de Palamós

Un pla pioner a la Mediterrània

Pla de gestió de la gamba de Palamós

Els pescadors de Palamós han pres consciència de la importància de mantenir els estocs de pesca en un bon estat de conservació. Per això treballen amb els científics i amb l'Administració per implementar mesures que assegurin el futur del recurs pesquer mitjançant una explotació responsable del mar per part de tot el sector.

Un pla de gestió pesquera és un acord entre tots els agents implicats pel qual es determinen uns objectius de sostenibilitat i unes especificacions per assolir-los: què es pesca, com es pesca, qui pesca, on es pesca, quan es pesca.

Des de 2013, d'acord amb les directrius europees, s'aplica a Palamós un pla de gestió de la pesquera de gamba rosada pioner a la Mediterrània occidental. És la primera iniciativa de cogestió d'una pesquera d'arrossegament, impulsada i dissenyada pels mateixos pescadors locals, amb la participació i la complicitat de la comunitat científica i les administracions

El programa de divulgació científica "Què, qui, com" va dedicar el març del 2014 un programa a analitzar els motius de la posada en funcionament del pla de gestió, un pla únic a la Mediterrània en l'àmbit de la pesca d'arrossegament.

La suma de les mesures de gestió acordades pels pescadors de Palamós en els darrers anys i la investigació dels científics sobre la gamba desemboca l'any 2013 en el reconeixement legal del Pla de gestió de la gamba vermella i la publicació de l'ordre ministerial al BOE.

Orden AAA/923/2013, de 16 de mayo, por la que se regula la pesca de gamba rosada (Aristeus antennatus) con arte de arrastre de fondo en determinadas zonas marítimas próximas a Palamós.

En la introducció de l'ordre ministerial es motiva la necessitat de implementar el pla de gestió, atès que

"La gamba vermella suposa una pesquera bastant específica i selectiva; el que unit al valor econòmic de les descàrregues, a l'actual conjuntura i a la positiva disposició dels propis pescadors, la fa idònia per a establir sobre la mateixa unes mesures temporals de regulació especial que tendeixin a garantir la seva conservació i el seu desenvolupament sostenible en el futur , actuacions entre les quals s'inclou la implantació d'unes vedes temporals que, contribuint als fins perseguits, es realitzin en dates alternes, de manera que pugui garantir-se el necessari proveïment dels mercats

OBJECTIU 1: AJUSTAR L'ESFORÇ PESQUER A LA BIOMASSA DE GAMBA

Les mesures que es contemplen per assolir aquest objectiu són:

  • Reducció progressiva de la capacitat de la flota
  • Limitació del temps permès de pesca
  • Implantació de vedes temporals a tots els caladors durant 60 dies a l'any
  • Reducció anual del 10% en nombre de dies de pesca autoritzats
  • Limitació de l'accés als caladors més explotats i amb major presència d'exemplars de gamba juvenils

OBJECTIU 2: MINIMITZAR L'IMPACTE SOBRE EL MEDI I MILLORAR LA QUALITAT AMBIENTAL

  • Augmentar la selectivitat de la xarxa de pesca
  • Adoptar un únic tipus de portes d'arrossegament amb menor impacte sobre els fons i major estalvi energètic

L'èxit del pla impulsat el 2013 portà la seva renovació el 2018 a través de la Orden APM/532/2018, de 25 de mayo, por la que se regula la pesca de gamba rosada (Aristeus antennatus) con arte de arrastre de fondo en determinadas zonas marítimas próximas a Palamós., la qual indica al seu pràmbul

"a la vista de los positivos resultados obtenidos con su aplicación en cuanto al ajuste estructural de la flota, el aumento de la selectividad de los artes utilizados, la eficacia en el control del esfuerzo y la coordinación entre las partes afectadas por la actividad, se considera muy conveniente dar continuidad e incluso incrementar las medidas de gestión aplicadas hasta el momento, conforme se contiene en esta orden.

L'actual pla de gestió expira el 2023, si bé hi ha l'acord de totes les parts per mantenir i reforçar les mesures de control i reducció de l'esforç, mesures de mitigació de l'impacte sobre el fons marí i el seguiment i monitoratge dels científics.

ÀMBIT D'ACTUACIÓ DEL PLA DE GESTIÓ

La regulació de la pesca de la gamba s'estableix sobre 23 embarcacions amb port base a Palamós i 7 caladors de pesca situats al llarg del Canyó de la Fonera o rec de Palamós: Rostoll, Candelero, Sant Sebastià, Abissínia, Els Clots, Gamba de Llevant i La Malica

Caladors inclosos al pla de gestió de la gamba de Palamós

Caladors afectats pel Pla de gestió de la gamba vermella de Palamós. Font: Elaboració pròpia sobre la cartografia de la Confraria de pescadors de Palamós.

QUI HI PARTICIPA?

Organismes científics i entitats mediambientals fan seguiment del compliment de les mesures i l'evolució de la pesquera per adaptar el pla de gestió a l'estat del recurs

Confraria de Pescadors de Palamós
Direcció General de Pesca i Afers Marítims. Generalitat de Catalunya
Secretaria General de Pesca. Ministerio de Agricultura, Alimentación y MedioAmbiente
Institut de Ciències del Mar. CSIC
Instituto Español de Oceanografía
Càtedra d'Estudis Marítims (Universitat de Girona –Ajuntament de Palamós)
WWF. Fons Mundial per la Natura

.