Marca de garantia Gamba de Palamós

Marca de Garantia Gamba de Palamós

La gamba de Palamós és un producte de prestigi reconegut arreu del món. Per això l'Ajuntament de Palamós i la Confraria de Pescadors impulsen des de 2007 la Marca de Garantia Gamba de Palamós amb l'objectiu d'assegurar la traçabilitat del producte, augmentar la confiança del consumidor, incrementar el valor de la gamba i protegir el recurs.

LA LLEI DE MARQUES

Una marca de garantia queda regulada pel capítol II de la llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques, que la defineix com "...qualsevol signe susceptible de representació gràfica, dels que esmenta l'article 4.2, utilitzat per una pluralitat d'empreses sota el control i l'autorització del seu titular, que certifica que els productes o serveis als quals s'aplica compleixen uns requisits comuns, especialment pel que fa a la seva qualitat, els components, l'origen geogràfic, les condicions tècniques o el sistema d'elaboració del producte o de prestació del servei."

Així mateix, la llei recull que la marca de garantia ha d'anar acompanyada d'un Reglament d'ús de la marca

"...on s'indiquin les persones que estan autoritzades a utilitzar la marca, les característiques comunes dels productes o serveis que se certifiquen, la manera com es verifiquen aquestes característiques, els controls i la vigilància de l'ús de la marca que s'efectuen, les responsabilitats en les quals es pugui incórrer per l'ús inadequat de la marca i el cànon que, si s'escau, s'exigeix als qui utilitzin la marca.(article 69)"

  • Marca de Garantia Gamba de Palamós

Les mesures recollides al reglament de la marca de garantia asseguren la màxima qualitat del producte en termes de sabor, aroma, aspecte i frescor al llarg de tota la cadena productiva i comercial. Bureau Veritas, empresa de certificació externa, verifica el compliment de les mesures en tots aquells usuaris que volen aconseguir el segell distintiu d'empresa certificada.

A la llotja de Palamós s'examina rigorosament cada partida de gamba desembarcada abans d'atorgar-li l'etiqueta de producte certificat.

PARÀMETRES DE QUALITAT UTILTIZATS

Usuaris de la marca de garantia

PRESENTACIÓ DE LA MARCA DE GARANTIA GAMBA DE PALAMÓS

Marca de Garantia Cristina Mañas

Presentació de la Marca de Garantia Gamba de Palamós, a càrrec de Cristina Mañas, cap de llotja de la Confraria de Pescadors de Palamós.